مپفا

مپفا
نظام مبادلات پیمانکاری فرعی ایران

با توجه به نقش مهمی که بنگاه های کوچک ومتوسط در ایجاد اشتغال و فراهم کردن بستر مناسب برای نواوری وافزایش تولید و صادرات دارند.ایجاد و حمایت از این بنگاه ها یکی از اولویت های اساسی برنامه های توسعه اقتصادی در بسیاری از کشور ها می باشد.یکی از راه کارهای رشد و ارتقا این بنگاه ها کمک به برقراری ارتباط منطقی مناسب وهم افزایی ان ها با صنایع بزرگ می باشد که تحت عنوان توسعه روابط پیمان کاری صنعتی شناخته می شود در این روش با راه اندازی اندازی مرکز تحت عنوان مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی spx به سازمان دهی روابط بین SMEها و صنایع بزرگ پرداخته می شود . فعالیت اصلی این مرکز که از حمایت و پشتیبانی دستگاه ها و سازمان های دولتی و نهاد های بخش خصوصی برخوردار است شناسایی طبقه بندی و توانمند سازی پیمانکاران صنعتی و ایجاد پل ارتباطی آن ها با کارفرمایان می باشد. الگوی subcontracting partnership exchange یا به صورت مخفف spx که معادل فارسی آن نظام مبادلات پیمانکاری فرعی است . دو مورد از متدولوژی های اصلی توسعه صنایع کوچک و متوسط به عنوان قلب و موتور محرکه توسعه اقتصادی هر کشوری است که سازمان توسعه ملل (یونیدو ) نیز در ترئیج ان در سطح جهانی می کوشد. امروز در بیش از 36 کشور دنیا مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی وجود دارد که وظیفه حمایت از پیمانکاران کوچک ومتوسط را برعهده دارد پیمانکاری صنعتی در کشور ما دارای سابقه بیش از 60سال می با شد که با ایجا واحد هایی در زمینه های مختلف در کشور تقویت وتاکنون با رشد مناسبی توسعه یافته است در حال حاضر واحد ها صنعتی بسیاری از کوچک و بزرگ درکشور وجود دارند که در زمینه ها ی مختلفی فعالیت دارند. وجود این پتانسیل سبب شد تشا سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان ها که بازوهای اجارایی این سازمان ها می باشد به عنوان سازمان توسعه صنایع کوچک و متوسط بعداز اجرای آزمایشی کسب تجربیات موفق و زمینه سازی لازم از سال 1388 پروژه توسعه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی ایران (مپفا-ispx ) را درسطح ملی از سال 1395 اغاز نموده است.